دسته‌بندی نشده

کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک

کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک

کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک

کلید اتوماتیک (MCCB ) اشنایدرچیست؟

کلید اتوماتیک اشنایدر یا همان کلید کمپکت (Breaker Circuit (از مدل کلیدهای الکترومکانیکی فشارضعیف است که وظیفۀ قطع یا وصل مدار الکتریکی را دارد. کلید اتوماتیک اشنایدر توان قطع و وصل جریان نامی و همینطور قطع و وصل جریان اتصال کوتاه و اضافه بار را دارا است.
این وسیله در بارهای اضافی از قبل مشخص شده بدون آسیب رسیدن به کلید، مدار را قطع می کند. به همین خاطر کلید قطع مدار وسیله ای است ترکیبی که یک کلید قطع و یک وسیله حفاظت جریان اضافی تشکیل شده است.کارکرد آن مشابه ترکیب کلید معمولی همراه با فیوز است. همینطور کلیدهای اتوماتیک قابلیت حفاظت اتصال به زمین، حفاظت موتوری و حفاظت ژنراتوری را همراه با رله های
میکرولوجیک تعبیه شده داخل کلید را هم دارا هستند.
کلید اتوماتیک شامل جریان نامی هست و همانند فیوز ها برای عبور %۱۰۰ جریان نامی خود بطور مداوم بدون قطع شدن کار می کند. تمامی کلید ها دارای منحنی مشخصه ای هستند که نشان دهنده محدوده کاری کلید در جریان های مختلف و در اضافه بارها و اتصال کوتاه ها چگونه است و در چه شرایطی می تواند جریان را تحمل کرده یا قطع نماید.

کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک

قابلیتهای کلید اتوماتیک اشنایدر

 • دارای توانایی اندازه گیری، پردازش و نمایش اطالعات روی صفحه نمایشگر کلید یا روی درب تابلو
 • مدیریت تأسیسات الکتریکی با ارتباط به نرم افزارهای مانیتورینگ در شبکۀ مدباس )Modbus)
 • کلید اتوماتیک دارای جریان نامی است و همانند فیوزها برای عبور جریان نامی خود بطور مداوم بدون قطع شدن کار میکند. تمامی کلیدها دارای منحنی مشخصهای هستند که نشان میدهد محدوده کاری کلید در جریانهای مختلف و در اضافه بارها و اتصال کوتاه ها به چه صورت است و در چه شرایطی میتواند جریان را تحمل یا قطع کند.

حفاظت های موتوری

حفاظت تجهیزات فشار ضعیف درقسمت مسکونی، اداری، تجاری و ساختمانهای صنعتی

ساختار کلید اتوماتیک اشنایدر

ساختمان داخلی کلید اتوماتیک اشنایدر از سه نوع کنتاکت اصلي )قدرت(، کنتاکت هاي فرعي )کمکي( و کنتاکت هاي جرقه گیر درست شده است. بایستی دقت داشت که شناخت و انتخاب درست کلید اتوماتیک در طراحی و بهره برداری از سیستم های الکتریکی بسیاراهمیت دارد.

جنس بدنۀ کلید اتوماتیک اشنایدر

کلید کمپکت از قالب هاي تزریقي بسیار مستحکم ساخته شده است. از جمله خصوصیات کلید اتوماتیک اشنایدر می توان به کوچک بودن ابعاد و پشتیبانی از حفاظت های الزم مدار در یک کلید اشاره نمود و از معایب آن عدم دسترسی آسان برای سرویس و تعمیر کلید است.

انواع کلید اتوماتیک اشنایدر

 •  ACBکلید اتوماتیک هوایی
 •  MCBکلیدهای مینیاتوری
 •  MPCBکلیدهای حافظ موتور
 •  MCCBکلید اتوماتیک کمپکت
 •  RCCBکلید های محافظ جان

شرایط محیطی کلید اتوماتیک اشنایدر

 • سانتیگراد درجه ۸۵⁰ خشک گرمایIEC68-2-2
 •  30-2-IEC68گرمای مرطوب رطوبت %۹۵ در دمای ۵۵⁰درجه سانتیگراد
 • ۲ درجه غبار و گردIEC68-2-52
 • 1-2-IEC68سرد و خشک ۵۶⁰درجه سانتیگراد

انواع مختلف کلید اتوماتیک اشنایدر

کلید اتوماتیک اشنایدر در دو مدل مختلف قابل تنظیم و فیکس تهیه و تولید شده است.

کلید اتوماتیک اشنایدر قابل تنظیم یا همان Type Adjustable Breakers Circuit Case Moulded Compact NSX

یکی از پرکارایی دترین کلیدها در شرکت ها وکارخانه ها و صنایع متنوع، این دسته از کلیدهای اتوماتیک اشنایدر است. حدود کلید کمپکت NSX اشنایدر تمام بازههای جریان از ۱۶ تا ۶۳۰ آمپر را تشکیل میدهد. از NSX100 گرفته تاNSX630 ، کمپکت ثابت یا کشویی، کارایی دستی یا الکتریکی، همگی در این بازهی جریانی هستند. اصلیترین گزینه برای تفکیک کلید اتوماتیک اشنایدر قابل تنظیم،جریان کاری آنها است. اما آیتم بسیارمهم و تأثیرگذار دیگر در خرید کلید اتوماتیک اشنایدر، توانایی قطع آن است.

کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر در ساختمان خود، ۷ رده برای توانایی خود دارا است. این ۷ رده تنها در مدل های NSX در نظر گرفته شده و در دیگر سری کلید اتوماتیک اشنایدر که با نام اختصاری NS شناخته میشود، رده های توانایی قطع متفاوت خواهد بود.

ویژگیهای کلید اتوماتیک اشنایدر

 • محفاظت تجهیزات با فشار ضعیف در قسمت مسکونی، اداری، تجاری و ساختمانهای صنعتی
 • دارای توانایی اندازهگیری، پردازش و نمایش اطالعات روی صفحه نمایشگر کلید یا روی درب تابلو
 • مدیریت تأسیسات الکتریکی با ارتباط به نرمافزارهای مانیتورینگ در شبکۀ مدباس(Modbus(حفاظتهای موتوری

تجهیزات جانبی کلید اتوماتیک

رله افت ولتاژ :در اصل با تنظیم ولتاژ این رله به اندازه جریان خاص نسبت به جریان اسمی، فرمان قطع کلید صادر میشود و تا زمانی که ولتاژ به باالی این مقدار مشخص شده نرسد، کلید همچنان درحالت قطع میماند.

موتور الکتریکی: از موتور الکتریکی به برای قطع و وصل کردن کلید از راه دور میتوان استفاده کرد. واحد محدود کننده جریال: با کمک این واحد افزایش توانایی قطع کلید را میتوانیم به قطعه اصلی اضافه کنیم.

کنتاکت های کمکی: از کنتاکت های کمکی در مواردی که بخواهیم وضعیت کلید را مانیتور کنیم،استفاده میکنیم.

حفاظت کلید اتوماتیک اشنایدر

حفاظت پل چهارم کلید اتوماتیک:

فقط در کلیدهای اتوماتیک چهار پل، رله میتواند:
.باشد ln در نول حفاظتP 4D ۴ یا ln 0.5 در نول حفاظتP 3D +N/2۴ مدل از از مدل۴ 3D Pباشد نول حفاظت نشده

محفاظت در مقابل اضافه بار:

 • محفاظت مغناطیسی ثابت یا قابل تنظیم، بسته به رنج کلید اتوماتیک
 • محفاظت حرارتی با حد آستانه قابل تنظیم.

ساختار اصلی کلیدهای اتوماتیک اشنایدر

سه کنتاکت اصلی به نام قدرت، کمکی و جرقه گیر یک کلید را تشکیل میدهند. جنس بدنه امکان دارد در یکسری ازمدل ها متفاوت باشد، اما درصورتی حالت کلی بیشتر مدل ها از جنس پالستیک مستحکم بوده و از طریق قالب های ترزیقی تولید میشود. برای سفارش کلید اتوماتیک اشنایدر با شماره تماس حاصل فرمایید.

انواع کلید های اتوماتیک اشنایدر

 • کلید های اتوماتیک هوایی
 • کلید های مینیاتوری
 • کلید های محافظ موتور
 • کلید های محافظ جان
 • کلید اتوماتیک کمپکت
 • کلید اتوماتیک اشنایدر قابل تنظیم

کلید اتوماتیک اشنایدر در دو مدل قابل تنظیم و فیکس تهیه درست شده است. کلید اتوماتیک فیکس یا غیر قابل تنظیم برای جریان ثابتی درست شده است و فرصت تغییر آن وجود ندارد. کلید اتوماتیک اشنایدر کلید از یکی Moulded Case Circuit Breakers Adjustable Type Compact NSX یا تنظیم قابل های پرکارایی در کارخانه ها وشرکت هاو صنایع متنوع است.

محدودۀ کلید کمپکت NSX اشنایدر تمام رنج های جریان از ۱۶ تا ۶۳۰ آمپر را تشکیل می دهد. از NSX100 گرفته تاNSX630 ، کمپکت ثابت یا کشویی، کارایی دستی یا الکتریکی، همگی در این رنج جریانی هستند. بنابراین مهمترین گزینه برای تفکیک کلید اتوماتیک اشنایدر قابل تنظیم، جریان کاری آنها است. اما آیتم مهم و تأثیر گذار دیگر در انتخاب یک کلید اتوماتیک، قدرت قطع آن است.
اشنایدر الکتریک در ساخت کلیدهای کمپکت خود، ۷ رده برای قدرت در نظر گرفته است که به اختصار معرفی می شوند. باید توجه داشت که این ۷ رده تنها در سری های NSX در نظر گرفته شده و در دیگر سری کلید کمپکت که با نام اختصاری NS شناخته می شود، رده های قدرت قطع متفاوت خواهد بود.

خرید کلید اتوماتیک اشنایدر

فروشگاه اشنایدر سیتی نمایندگی اشنایدر الکتریک در ایران با داشتن تجربه چندین سال خدمت به شما عزیزان افتخار همکاری با شرکت اشنایدر وفروش محصوالت اشنایدر را دارد. شما عزیزان می توانید برای خرید کلید اتوماتیک اشنایدر، هم به صورت حضوری وغیر حضوری از طریق فروشگاه که ادرس آن در سایت درج شده است.

از طریق صفحه فروشگاه در سریع ترین زمان ممکن اقدام کنید وبهترین قیمت ها و ضمانت پس از فروش را از گروه صنعتی اشنایدر سیتی دریافت کنید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *